O projekte

Projekt skúma medzigeneračné podnikanie v období nástupu digitálnej transformácie,  ktorému sa doposiaľ nevenovala v našom prostredí dostatočná pozornosť. Medzigeneračné podnikanie je relevantné pre dve hlavné cieľové skupiny, a to záujemcov o začatie podnikania z radov nepodnikateľov rovnako ako mladých tak aj seniorov, ako aj pre existujúce podnikateľské subjekty.

Fenomén medzigeneračného podnikania má potenciál prekonávať slabé stránky jednotlivých generácií, či už mladých alebo seniorov, v kontexte podnikateľskej aktivity. Medzigeneračné podnikanie dokáže zabezpečiť generačný transfer poznatkov z jednej generácie na druhú  v existujúcich podnikateľských subjektoch. Digitalizácia v tomto kontexte je nielen jedným zo súčasných veľkých trendov vyvolávajúcim výzvy, ale tiež možným katalyzátorom medzigeneračného podnikania.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť koncepčný model medzigeneračného podnikania na Slovensku v čase digitálnej transformácie. Model ponúka podrobné metodické rozpracovanie jeho kľúčových modulov (začínajúci a etablovaní podnikatelia) s dôrazom na nástroje, ktoré sú aplikovateľné v príslušných moduloch. Projekt zároveň testuje a validuje nástroje v konkrétnych podmienkach praxe. Aplikačné nástroje v oblasti podpory a vzdelávania v jednotlivých moduloch koncepčného modelu sú prístupné na tejto platforme.

Projekt je financovaný z grantu APVV. Výskumný tím pozostáva z výskumníkov Fakulty managementu Univerzity Komenského v spolupráci so spolu-riešiteľskou organizáciou Slovak Business Agency.