Domov_old

Povedomie o medzigeneračnom podnikaní a digitalizácii

Projekt je financovaný z grantu APVV. Výskumný tím pozostáva z výskumníkov Fakulty managementu Univerzity Komenského v spolupráci so spolu-riešiteľskou organizáciou Slovak Business Agency.